GOV.RO

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Industria de aparare

aparare.jpg

Contact DIA
Directia Industria de Aparare
Calea Victoriei, nr.152, 010096, Bucuresti 1, Romania

Ruxandra Rodica ANGHEL - Director
Telefon: 021.20.25.166
Fax:       021.20.25.175
Email:    secretariat.aparare@economie.gov.ro


Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă

Telefon:
021.202.54.01
Fax:       021.202.52.17
Email:  secretariat.aparare@economie.gov.ro


Prezentare departament

 I. Prezentare generală industria de apărare                                                     

poza 1 site.jpg

poza 2 site.jpg


poza 3 site.jpg


 

Direcţia Industria de Apărare, conform Hotărârii Guvernului nr.27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, are următoarele atribuţii:

 · elaborează şi propune spre aprobare strategii, programe pentru aplicarea Programului de guvernare în industria de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;

 · aprobă programul anual de investiţii a operatorilor economici cu capital de stat;

 · elaborează propuneri pentru planul de mobilizare a economiei naţionale, secţiunea industrie, planurile anuale de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime şi materiale aferente acestora, gestionează/actualizează inventarul capacităţilor de producţie ale operatorilor economici din industria de apărare;

 · organizează şi desfăşoară activităti de valorificare a produselor scoase definitiv din rezerva de mobilizare din administrare, aflate în gestionarea operatorilor economici din industria de apărare;

 · promovează exportul de echipamente, produse şi servicii ale industriei de apărare, indiferent de forma de proprietate a operatorului economic;

  · participă în comisiile de control al exporturilor şi importurilor strategice care vizează domeniile coordonate;

 · asigură, reprezintă şi susţine activitatea de cooperare tehnică internaţională în domeniul industriei de apărare, în relaţiile cu alte state, precum şi cu organizarii de profil din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene;

 · participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind industria de apărare, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul economic.

  II. Activităţi principale pe domenii de activitate:

  1.     Politici, strategii, administrare şi implementare reglementări
   ·       Elaborează politici, strategii şi programe pentru aplicarea măsurilor stabilite de Guvern pentru ME în domeniul industriei
       de apărare;
   ·       Elaborează  politici, strategii şi sprijină activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare şi de investiţii a operatorilor economici
       de stat din industria de apărare;
   ·      Colaborează cu forţele sistemului naţional de apărare (FSNA) pentru elaborarea politicilor, strategiilor şi reglementărilor
       naţionale pentru producerea  în ţară de tehnică de luptă, echipamente, armament şi muniţii compatibile cu standardele
       ONU, NATO şi UE;
   ·       Elaborează propuneri şi colaborează cu structurile responsabile aparţinând FSNA pentru crearea cadrului legal în vederea
       sprijinirii participării operatorilor economici din industria de apărare la programele de modernizare a tehnicii de luptă aflată
       în dotarea acestora;
   ·      Elaborează rapoarte şi informări pentru CSAT pe domeniul său de competenţă şi asigură legătura ministerului
       cu acest organism.

 

2.   Pregătirea economiei pentru apărare

·       Elaborează şi fundamentează propunerile proiectului planului de mobilizare a economiei naţionale în relaţie cu operatorii
     economici şi instituţiile interesate pe baza cererilor FSNA, îl transmite spre aprobare, conform legii şi monitorizează
     implementarea acestuia la operatorii economici;

·    Elaborează propunerile pentru planul anual de pregătire a economiei pentru apărare, le transmite spre aprobare conform
     legii şi avizează documentele operatorilor economici pentru utilizarea fondurilor alocate;

·    Propune, fundamentează şi transmite propuneri privind necesităţile de materii prime şi materiale pentru acumulare în
     rezerva de stat, în conformitate cu programul de pregătire a economiei pentru apărare;

·    Elaborează propunerile privind nivelurile de constituire a stocurilor de produse necesare în rezerva de mobilizare, ce vor fi
     supuse aprobării CSAT, prin ANRSPS;

·    Elaborează propuneri şi monitorizează implementarea hotărârilor privind capacităţile de mobilizare specializate în corelare
     cu asigurarea cererilor FSNA la mobilizare sau război, pe baza hotărârilor CSAT şi ale Guvernului.

 

3.  Cooperare internaţională si autorizări

·   Sprijină şi coordonează participarea industriei de apărare la programele NATO si UE;

·   Reprezintă ministerul în cadrul grupurilor ministeriale coordonate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi MApN pe
    probleme care privesc industria de apărare;

·   Elaborează şi promovează proiecte de acorduri privind cooperarea in domeniul industriei de apărare cu alte state;

·   Sprijină activitatea OCATS privind realizarea operaţiunilor compensatorii indirecte (Offset indirect), prin participarea
    operatorilor economici romani la îndeplinirea compensațiilor economice care nu sunt legate de echipamente, tehnica,
    tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de achiziţie;

·   Eliberează certificatele de eligibilitate solicitate de agenţiile NATO de achiziţii pentru admiterea operatorilor economici
    din industria de apărare la licitaţiile internaţionale privind achiziţia de produse şi servicii de tehnică militară, conform
    următoarei    proceduri:

   Procedura privind acordarea de Certificate de eligibilitate societăţilor comerciale româneşti care participă la licitaţii NATO

 -   Declaraţie proprie a societăţilor comerciale privind eligibilitatea, valabilă pentru anul în curs;

 -   Informaţii generale actualizate despre societatea comercială (datele de identificare, obiectul de activitate, capitalul social,
     cele din Registrul constatator);

 -   Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului;

 -   Certificatul de atestare fiscală (valabil 30 de zile de la data eliberării);

 -   Certificatul fiscal privind impozitele şi taxele locale;

 -   Ultimul bilanţ contabil aprobat, din care să rezulte că nu sunt pierderi financiare;
 -   Adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (conform HG. nr.500/2011, modificată şi completată prin interogarea
     bazei de date a programului REGES/REVISTAL);
 -   Certificat de cazier judiciar;
 -   Copie de pe cererea transmisă de societatea comercială către ORNISS, în vederea eliberării Certificatului de securitate
     industrială, numai în cazul în care societatea urmează să deruleze contracte clasificate;
 -   Certificatele de calitate obţinute (autohtone sau străine); este necesară cel puţin o certificare de tip ISO 9001:2008.
     Implementarea şi certificarea unui sistem de management al calităţii, corespunzător cerinţelor NATO, poate constitui un
     factor favorizant.
     Cererea privind eliberarea certificatului de eligibilitate poate fi respinsă în următoarele situaţii:
 -   lipsa unui document dintre cele menţionate mai sus; 
 -   prezentarea de documente incomplete sau cu valabilitate expirată;
 -   neplata obligaţiilor către stat sau pierderi financiare;
 -   existenţa unor reclamaţii din partea organismelor NATO la adresa operatorului economic respectiv în legătură
     cu derularea deficitară a unor contracte. Motivaţia respingerii cererii va fi comunicată în termen de 30 zile.
·     Conform prevederilor legale în vigoare, Certificatul de eligibilitate poate fi eliberat în termen de 30 zile, de la
    data depunerii documentelor; Copii ale certificatelor de Eligibilitate se transmit de către DIA la Delegaţia Permanentă
    a României la NATO;
·     Certificatul de eligibilitate emis de DIA este nominal, eliberându-se punctual pentru o licitaţie internaţională NATO (pe
    certificat se trece indicativul, numărul si denumirea licitaţiei internaţionale) la care societatea comerciala doreşte
    să participe.


PRECIZĂRI în aplicarea prevederilor Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, capitolul II, secțiunea a 3-a – Regimul de autorizare și înregistrare, precum și a prevederilor HG 611/2017 - Norme metodologice de aplicare a Legii nr 232/2016

Ministerul de resort, prin structura de specialitate, întocmește şi gestionează registrul unic al operatorilor economici şi al capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare - baza de date care cuprinde evidenţa capacităţilor şi operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi cu produse militare, sensibile şi strategice şi/sau să presteze servicii aferente acestor produse.

În registru se înscriu, de asemenea, capacităţile de producţie şi/sau servicii pentru apărare, utilizate pentru cercetarea-dezvoltarea, proiectarea, încercarea şi testarea, fabricarea, modernizarea, mentenanța, depozitarea, casarea și dezafectarea, delaborarea, după caz, a produselor militare, produselor sensibile şi produselor strategice;

În registru pot fi înscrişi, la cerere, numai operatorii economici care îndeplinesc următoarele criterii:

·        să fie înregistrat ca persoană juridică română;

·        actul constitutiv al operatorului economic trebuie să cuprindă cel puţin o activitate referitoare la realizarea de produse militare, sensibile şi/sau strategice şi/sau prestări de servicii în legătură cu acestea;

·        asociaţii/acţionarii care deţin cel puţin 10% din părţile sociale/acţiuni, precum şi administratorii operatorului economic să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru infracţiuni contra persoanei, infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi al materialelor explozive, încălcarea regimului de control al exporturilor ori includerea pe o listă de sancţiuni internaţionale, cu excepţia celor reabilitaţi;

·        să deţină una sau mai multe capacităţi şi să desfăşoare una sau mai multe activităţi aşa cum sunt definite la art. 3 lit. c), d) şi/sau ş) din Legea nr. 232/2016;

·         să fie avizat prealabil de instituțiile cu atribuții din domeniul securității naționale, potrivit art. 6 alin. (5) lit. m) din Legea nr. 232/2016. Avizul prealabil se acordă în conformitate cu atribuțiile specifice fiecăreia dintre acestea la solicitarea ministerului de resort.

Operatorii economici care au capacități cuprinse în Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată, și care au obligații de a efectua activități de întreținere, conservare, reparații și pază, potrivit prevederilor art. 9, se autorizează și înscriu registru în condițiile stipulate de art.6 alin.(5) lit. m1) din Legea nr. 232/2016.

Precizăm că litera m) a fost modificată, iar litera m1) a fost introdusă prin Ordonanța de Urgență nr. 40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Operatorii economici înscrişi în registru au obligaţia să comunice ministerului de resort orice schimbare apărută, care poate să conducă la modificarea menţiunilor din registru/catalog.

Radierea din registru se face la cererea operatorului economic sau în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite criteriile de mai sus.

În vederea parcurgerii cu celeritate a întregii proceduri și obținerii calității de operator economic din industria națională de apărare este necesară depunerea la structura de specialitate a ministerului de resort a unei cereri de autorizare - original semnat olograf de către reprezentantul legal - însoțită de următoarele documente:

a)   acord/acorduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal – original/originale semnat/semnate olograf însoțit/e de copia certificată a actului de identitate al semnatarului acordului – pentru asociații/acționarii persoane fizice care dețin cel puțin 10% din părțile sociale/acțiuni, precum și pentru toate persoanele fizice care au calitatea legală de administrator a operatorului economic;

b)   fișa operator economic partea I - date generale - original și format electronic editabil;

c)    fișa operator economic partea a II-a – capacități, activități, produse - original și format electronic editabil. Având în vedere natura și caracterul informațiilor conținute, acest document va fi gestionat cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și cerințelor Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România aprobate cu HG 585/2002;

d)   copie certificată a certificatului de înregistrare emis de registrul comerțului;

e)   certificat constatator, în formă extinsă, emis de registrul comerțului, în original;

f)    declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că operatorul economic deține în mod legal bunuri mobile sau imobile, care fac parte din capacitățile definite la art. 3 lit. c) și/sau d) din Legea nr. 232/2016, în original.

Formatul cererii de autorizare precum și a documentelor menționate la lit. a)-c) pot fi descărcate mai jos.

  1.    Cerere autorizare  
  2.   acord prelucrare date caracter personal
  3.   Fisa operator economic partea I-date generale
  4.   Fisa operator economic partea a II a-capacitati activitati produse

 

Cererile pentru obținerea autorizației se soluţionează în termen de până la 30 de zile de la data depunerii documentației complete.

În cazul în care cererea de autorizare este respinsă, operatorului economic i se comunică motivarea, cu excepția situațiilor expres prevăzute, acesta având posibilitatea reluării procedurii.


4.  Infrastructură critică

·   Reprezintă ministerul în Grupul de lucru interministerial pentru Protecţia Infrastructurii critice (GLIPIC), constituit la
   ministerul afacerilor Interne (MAI), al cărui secretariat tehnic este asigurat de către Centrul de coordonare a Protecţiei
   infrastructurii critice (CCPIC) din acelaşi minister şi în alte structure interne şi international de profil precum şi la alte acţiuni
   şi activităţi din acest domeniu (în baza şi în limita mandatului dat de conducerea ministerului);

·    Identifică şi desemnează obiectivele economice naţionale ce se pot constitui ca elemente de infrastructură critică
   naţională sau europeană (ICN/E) în colaborare cu direcţiile de specialitate ale ministerului, operatorii economici de sub
   autoritate, Punctul de Contact Naţional din MAI şi cu statele membre UE;

 

·   Asigură Secretariatul tehnic permanent al comitetului Ministeriale pentru situaţii de Urgenţă (CMSU) şi pregăteste
   şedinţele ordinare şi extraordinare ale acestuia;

·   Centralizeaza şi transmite operativ la centrul Operaţional Naţional (CON) din inspectoratul General pentru situaţii de
   Urgenţă (IGS) şi la Centrul de Situaţii al guvernului (CSG), date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potential
   generatoare de situaţii de urgenţă din domeniul de competenţă al ministerului;

·   Prezintă ministrului economiei propuneri privind atribuţiile ce revin structurilor din minister şi de sub autoritate în domeniul
   managementului situaţiilor de urgentă, protecţiei civile şi infrastructurii critice, conform legii;

 
III. LEGISLATIE

·   Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare;

·   HG 0534/2015 privind aprobarea Listei operatorilor economici şi a capacităţilor de producţie pentru apărare;

·   OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;  

·  Legea nr.324/2003 pentru aprobarea OG nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

·   HG nr.1266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare;

·   Legea nr.595/2004 pentru aprobarea OUG nr.158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice;

·   OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

·   Legea nr.354/2003 pentru aprobarea OUG nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările şi completările ulterioare;

·   OUG nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările şi completările ulterioare;

·   Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

·   Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

·   Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

· Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

·   Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei şi a teritoriului pentru apărare, republicată;

·   HG nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003;

·   Legea nr.168/2002 pentru aprobarea OUG nr.185/2001 privind unele măsuri de administrare şi gestionare a rezervei de mobilizare;

·   OUG nr.185/2001 privind unele măsuri de administrare şi gestionare a rezervei de mobilizare;

·   HG nr.330/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de valorificare sau casare a produselor scoase din rezerva de mobilizare;

·   HG nr.414/2004 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare;

·   HG nr.1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război, cu modificările şi completările ulterioare;

· HG nr. 1094/2011 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni;

·  Lege nr.217/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale;

·   Ordonanţa de Urgenţă nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale;

· OUG nr. 158/1999, republicată  privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Ordin ANCEX nr. 849/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;

·   OUG nr.119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, cu modificările şi completările ulterioare;

·   Lege nr. 125/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris în data de 13 ianuarie 1993;

·  Lege nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată;

·   Legea nr.15/2005 pentru aprobarea OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

·   Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

·   HG nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

· HG nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

·   Hotărârea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;  

· Directiva nr.2008/114/CE a Consiliului Europei privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora;

·   Ordonanţa de Urgenţă nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, cu modificările şi completările ulterioare;

·   Hotărâre nr.1110/2010 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordin MECMA nr.1178/2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente sectorului ICN/E infrastructură critică naţională/europeană;

·  Hotărâre nr.642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice.

 

 

 

 

Arhivă

Puteți consulta arhiva acestui departament aflată pe vechiul site minind.ro